Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Bytča

Centrum voľného času Bytča zabezpečuje  výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť  detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Dôraz kladie na prácu s informáciami pre deti a mládež, realizáciu programov a projektov orientovaných  na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno - patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.

Prednostne zabezpečuje  mimoškolské aktivity v záujmovej činnosti deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia.

Vytvára podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a talentovanej mládeže prostredníctvom zapájania do postupových súťaží, olympiád a školských športových súťaží.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Riaditeľ: Mgr. Mária Hlavoňová

Zástupca: Mgr. Peter Hájek

Účtovníčka: Oľga Dančíková

Zamestnanci: Mgr. Gabiela Šafránková

Ivana Šlapková

Mgr. Marianna Gašperíková

Mgr. Katarína Gaňová

Mgr. Darina Pavelčíková

Mgr. Jana Zacharová

Kde nás nájdete?

Zobrazit